01.05.2020

Ve středu 27.5. 2020 se uskuteční zápis dětí od dvou let do mateřské školy Sofie. Zpravidla jsou přijímány děti od dvou let věku žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2020), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Zápis do mateřské školy probíhá podáním přihlášky, kterou lze podat osobně, e-mailem (elektronicky podepsaným), poštou nebo datovou schránkou. Kromě přihlášky je potřeba předložit:

  • OP zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte
  • doklad o zdravotní způsobilosti, na kterém je vyznačeno řádné očkování

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitel mateřské školy Sofie. V den podání žádosti, dne 27.5. 2020 bude zahájeno správní řízení, které končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ředitele MŠ Sofie.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. dítě, na které se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Protože dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.